The Truth About Dengue Fever – Background / Ang Katotohanan Tungkol Sa Sakit Na Dengue – Eksplanasyon

Read post in Tagalog.

Dengue Fever, also known as breakbone fever, is an infectious disease caused by the dengue virus. It is usually transmitted by the bite of an Aedes mosquito that carries the virus. This mosquito-borne infection has become a major public health concern, especially in the Philippines.

Typical symptoms of Dengue Fever include headache, a red or purple rash, and muscle and joint pains. Sometimes, in severe cases, life-threatening complications such as dengue hemorrhagic fever (DHF), which may lead to severe hemorrhage, and dengue shock syndrome, where a very low blood pressure can cause organ dysfunction, may arise.

Dengue haemorrhagic fever (or DHF), a potentially lethal complication, was first recognized in the 1950s during dengue epidemics in the Philippines and Thailand. Today DHF affects most Asian countries and has become a leading cause of hospitalization and death among children in the region. Patients diagnosed with DHF may develop low platelet counts, low blood pressure and severe bleeding that requires hospital care.

There are four viruses that cause dengue. Recovery from infection by one provides lifelong immunity against that virus but confers only partial and transient protection against subsequent infection by the other three viruses. There is good evidence that sequential infection increases the risk of developing DHF.

The mortality rate of Dengue Fever is only between 1-5%, and 1% with adequate treatment in a hospital.  However, once the disease has progressed to the serious DHF stage, the mortality rate can be as high as 26%.  This is a serious, life threatening disease.

DHF attacks the platelet levels in the blood, causing very low platelet counts (under 50,000).  The normal platelet levels for a healthy human being are between 150,000 and 400,000.  At the low platelet levels, severe bleeding can occur both internally and externally, endangering the life of the patient.  This is where the word “haemorrhagic” comes from in dengue haemorrhagic fever.

At low platelet counts, surgery is considered to be unsafe, and the patient may perish simply from loss of blood.  According to research[1], blood platelets also play a very important role in inflammation, which is used by the immune system for fighting disease.  For this reason, a high platelet count can help us to fight off dengue fever in the first place.

Next time we’ll take a look at prevention measures, and what other people have done in order to combat Dengue Fever in their own lives.  It turns out that the building blocks of blood platelets are amino acids, and that supplementing with them in the right form can bring your blood platelets back up to a healthy level.

 1. Weyrich A.S. et al. (2004). “Platelets: signaling cells inside the immune continuum.”. Trends Immunol 25: 489–495.Ang Dengue, na kinikilala ring breakbone fever, ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng dengue virus. Ito ay madalas naililipat gawa ng kagat ng lamok na Aedes na may dala ng nasabing virus. Ang impeksyong itong dala ng lamok ay nagiging malaking problema sa kalusugan ng nakararami, lalo na sa Pilipinas.

Ang mga karaniwang sintoma ng sakit na dengue ay sakit sa ulo, pulang pantal sa balat, at sakit sa kalamnan at kasukasuan. Minsan, sa mga malalalang kaso, may mga nakamamatay na komplikasyon tulad ng dengue hemorrhagic fever (DHF) na siyang magdudulot ng matinding pagdudugo, at dengue shock syndrome kung saan ang mababang prisyon ng dugo ay nakakadulot ng organ failure.

Ang DHF o dengue hemorrhagic fever, isang nakamamatay na komplikasyon ng dengue, ay unang nadiskubre noong 1950s nang magkaroon ng salot ng dengue sa Pilipinas at Thailand. Sa ngayon ang DHF ay laganap sa karamihan ng bansa sa Asya at ito ang pangunahing sanhi ng pagpapa-ospital at kamatayan ng mga bata sa iba’t ibang rehiyon. Ang mga pasyenteng mayroong DHF ay nagkakaroon ng mababang bilang ng platelet, mababang prisyon ng dugo at malakas na pagdudugong nangangailangan ng pag-aaruga ng ospital.

Mayroong apat na virus na sanhi ng dengue. Ang paggaling mula sa impeksyong dulot ng isa sa mga ito ay nagbibigay ng panghabambuhay na kaligtasan sa sakit na dulot ng nasabing virus, ngunit kakaunting proteksyon lamang ang naibibigay nito laban sa tatlo pang virus. Mayroong sapat na ebidensyang nagpapatunay na ang pagkakaroon ng sunud-sunod na impeksyong sanhi ng apat na virus na ito ay maaaring magdulot ng DHF.

Ang dami ng mga taong namamatay dahil sa sakit na dengue ay nasa 1-5% lamang, at 1% dito ay nakatatanggap ng pagpapagamot sa isang ospital. Gayunman, kapag ang sakit ay naging malubha at napunta sa antas ng DHF, tumataas ang dami ng mga taong namamatay sa 26%. Ito ay isang malubha at nakamamatay na sakit.

Ang pag-atake ng DHF ang nagiging sanhi ng napakababang bilang ng platelet na nasa dugo (50,000 pa-ilalim). Ang normal na dami ng platelet sa isang malusog na tao ay nasa 150,000 hanggang 400,000. Kapag kakaunti lang ang platelet, ang matinding pagdudugo ay maaaring mangyari sa loob at sa labas ng katawan na siyang naglalagay ng taning sa buhay ng pasyente. Dito nanggagaling ang salitang “hemorrhagic” sa dengue hemorrhagic fever.

Sa mababang bilang ng platelet, ang pagpapa-opera ay nagiging mapanganib at maaaring maging malubha ang pasyente sa kakulangan ng dugo. Ayon sa pagsasaliksik[1], ang mga platelet sa dugo ay may ganap na importansiya sa inflammation o pagmamaga na siyang ginagamit ng immune system laban sa sakit. Dahil dito, ang mataas na bilang ng platelet ay makakatulong sa ating labanan ang sakit na dengue sa simula palang.

Sa susunod, ating titingnan ang mga paraan ng pag-iwas sa sakit na dengue at kung ano ang mga ginagawa ng ibang tao upang labanan ang sakit na ito sa kanilang mga buhay. Ang amino acids naman pala ang siyang building blocks ng platelet sa dugo, at ang pagsu-suplementa nito sa tamang paraan ay nakakapagpataas ng bilang ng platelet para sa kalusugan.

 1. Weyrich A.S. et al. (2004). “Platelets: signaling cells inside the immune continuum.”. Trends Immunol 25: 489–495.

2 Responses to “The Truth About Dengue Fever – Background / Ang Katotohanan Tungkol Sa Sakit Na Dengue – Eksplanasyon”

 1. 1
  Dr. Gerry's Coco Nectar » Blog Archive » The Truth About Dengue Fever – How To Spot, Avoid, and Treat Says:

  […] See The Truth About Dengue Fever – Background to find out more about the mosquito-borne infection. […]

 2. 2
  Krese Rose Camille Says:

  Maraming maraming salamat po rito! kailangang kailangan ko po talaga ang mga impormasyon rito. Maraming salamat po talaga!!